Skip to main content

Polisutbildningen: Söka

Välkommen

I ämnesguiden hittar du informationsresurser för dina studier.

 

Boka sökhjälp

Har du provat att söka litteratur och behöver hjälp med att komma vidare kan du boka sökhjälp.

Drop-in Sök- och skrivhjälp

Med anledning av Corona/COVID-19:

Drop-in Sök- och skrivhjälp via Zoom

Torsdagar kl. 12–14.

Länk till Zoom: lnu.se/drop-in

OneSearch

OneSearch

 

OneSearch är UB:s söktjänst för gemensam sökning i flera av våra databaser och bibliotekskatalogen - samtidigt

Lagkommentarer i Juno

Följande lagkommentarer ingår i vårt abonnemang på Juno från Karnow juridik. De motsvarar senaste utgåvan av de tryckta lagkommentarerna.

 • Alkohollagen
 • Brottsbalken
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Förvaltningslagen
 • Förvaltningsprocesslagen
 • Förundersökningskungörelse
 • Föräldrabalken
 • Grundlagarna
 • Kommunallagen
 • Nya sociallagarna
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Ordningslagen
 • Personuppgiftslagen
 • Polislagen
 • Rättegångsbalken
 • Rättshjälpslagen
 • Trafikkommentarer
 • Utlänningslagen
 • Vapenlagen
 • Äktenskapsbalken
 • Ärvdabalken 1 & 2

 

 

Förkortningar

Ds 2005:1           Departementsserien
SOU 2002:122   Statens offentliga utredningar
Prop. 1999/2000:27 Proposition
Bet. 1999/2000:JuU9    Betänkande - justitieutskottet

Rskr. 1999/2000:150

​Riksdagsskrivelse

SFS 1984:387    Svensk författningssamling
NJA 2002 s. 449 Nytt juridiskt arkiv 1 – rättsfall från Högsta domstolen
RH  2013:2   Rättsfall från hovrätterna
HFD 2011 ref 11 Högsta förvaltningsdomstolenreferat
JO  2005/06 s. 135 Justitieombudsmannens ämbetsberättelse