Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systematiska översikter för forskare: Arbetsprocessen

Om arbetsprocessen

Här hittar du information om arbetsprocessen för informationssökning vid systematiska översikter och andra typer av litteraturöversikter. Enligt SBU, Statens beredning för medicinsk och social  uvärdering, bör du inleda med att kontrollera om det gjorts några liknande eller relaterade systematiska översikter. Därefter kan du välja att planera och genomföra en (1) testsökning för att ta reda på om din frågeställning är tillräckligt väldefinierad och hur stora sökmängder du kan förvänta dig. När sökstrategin formulerats är det så dags att utföra (2) huvudsökningen i databasen som är ditt förstahandsval. Om tidsavståndet mellan huvudsökningen och färdigställandet av arbetet är stort så kan det dessutom vara nödvändigt att göra en (3) uppdateringssökning för att identifiera de allra nyaste studierna (SBU:s metodbok 2017, s. 26-28).

Sök systematiska översikter

Här kan du söka efter systematiska översikter i övergripande databaser:

Här kan du söka efter systematiska översikter kopplade till hälsa och vårdvetenskap:

Från frågeställning till sökning

Utgå från din frågeställning och strukturera upp den genom att ställa frågor:

 • Vem/vilka ska undersökas?
 • Vad ska undersökas?
 • Vilken kontext/sammanhang?

Underlaget används sedan för att gruppera sökorden. Du kan också göra detta med hjälp av PICO, SPICE eller annan mall. Din frågeställning avgör vilken typ av mall som passar dig.

Dokumentation

"För att en databassökning ska gå att repetera är det viktigt att tillvägagångssättet dokumenteras. Sökdokumentationen bör sedan finnas tillgänglig för dem som läser den systematiska översikten. Det finns ingen allmän standard för hur sökdokumentationsmallen ska se ut, däremot bör följande information redovisas:

• Databasens namn
• Databasleverantörens namn
• Datum när sökningen gjordes
• Exakta söktermer och vilken typ av term det är, det vill säga indexeringsord eller fritext
• Eventuella begränsningar
• Hur termerna kombinerats"                                                            (SBU:s metodbok 2017, s. 37)

 

PRISMA diagram

Du kan beskriva processen med att välja bort träffar från dina sökningar i databaser med hjälp av PRISMA flow diagram.

Bred eller smal sökning

Vill du söka brett eller smalt? Vilket syfte har du med informationssökningen? Man brukar i det här sammanhanget tala om begreppen "precision" och "recall". Precision anges vanligen i procent, och är ett mått för relationen mellan de relevanta och irrelevanta artiklar som dyker upp i träfflistan - en precision på 50% innebär således att hälften av artiklarna i den genererade träfflistan är relevanta. Recall är å andra sidan ett mått för hur stor andel av alla relevanta publikationer en sökning (eller databas) fångar in - en recall på 50% innebär således att hälften av alla relevanta artiklar återfunnits. Den breda sökningen nedan har därmed en hög recall och en sämre precision, medan den smala sökningen istället har en hög precision och en sämre recall.       

"För systematiska översikter är syftet att hitta så många relevanta studier som möjligt, och man bör därför söka brett. För andra typer av sökningar som har mindre krav på fullständighet kan smalare sökningar göras." (SBU:s metodbok 2017, s. 33)

Planera din databassökning

Med hjälp av en mall kan du planera och dokumentera dina sökningar i en databas. Utgå från din frågeställning och välj ut två-tre teman, dvs. de begrepp du vill söka på. Leta efter ämnesord och fritextord.

Ett bra sätt för att ha överblick/kontroll över vilka sökord som är användbara i olika databaser är att samla dem i en tabell. Ämnesorden skiljer sig många gånger mellan olika databaser och du kanske använder dig avdina fritexttermer olika i de olika databaserna också. 

Detta är ett "grundrecept" för blocksökning i en databas. Blocken utgörs av olika teman från din frågeställning.

Olika sökmetoder

 • Sökning i ämnesdatabaser/söktjänster efter originalartiklar och andra vetenskapliga publikationer​
 • Citeringssökning - Utgå från en bestämd forskare/artikel
 • Kedjesökning – Gå igenom referenslistor i artiklar med mera
   
 • Handsökning av specifika tidskrifter
 • Sök efter "grått material"
   
 • Fråga ”experter”
   
 • Söka på webben