Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systematiska översikter för forskare: Hem

Universitetsbibliotekets stöd för systematiska översikter och andra typer av litteraturstudier

Välkommen! Denna ämnesguide vänder sig till dig som är forskarstuderande eller forskare och ska göra en systematisk översikt eller annan typ av litteraturstudie. Biblioteket erbjuder handledning vid utformning av sökstrategi. Denna handledning kan bland annat ha fokus på struktur av frågeställning, val av sökord och blocksökning, relevanta databaser och dokumentation. Du bokar handledningen via ett webbformulär

Olika typer av litteraturöversikter

Det finns en stor variation vad gäller olika typer av litteraturöversikter. I metodlitteraturen kan du ta del av de översikter som är vanligt förekommande inom ditt ämne.

Den systematiska översikten nämns i flera olika sammanhang. Denna typ av översikt sammanställer all tillgänglig forskning inom ett väl avgränsat ämnesområde enligt en specifik metodologi. En annan kategori av översikter är de mer traditionella som istället har fokus på att skapa en bredare förståelse för och beskrivning av ett forskningsfält.
Hämtat från. KIB (2019). Systematiska översikter. https://kib.ki.se/soka-vardera/systematiska-oversikter

Olika typer av översikter ställer olika krav på din sökstrategi - börja därför med att sätta dig in i vad det är för typ av översikt som du behöver göra utifrån din forskningsfråga.

Webbsidor och rapporter

Universitetsbiblioteket vid Karolinska institutet skriver om systematiska översikter och har gjort en jämförelse mellan en systematisk och traditionell översikt.

Folkhälsomyndigheten arbetar med två olika typer av litteraturöversikter, systematiska och kartläggande. Läs mer i rapporten om handledning för litteraturstudier (2017). På sidorna 17-18 finns en översikt över de olika typerna.

Universitetsbiblioteket vid Temple University listar och beskriver flera andra typer av översikter, såsom scoping review och rapid review. 

Metodböcker

Bettany-Saltikov, Josette & McSherry, Robert (2016). How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide. 2. ed. London: McGraw-Hill Education/Open University Press. Läs sidorna 10-11 för att ta del av en översikt över olika typer av litteraturöversikter

Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur.

Gough, David, Oliver, Sandy & Thomas, James (red.) (2017). An introduction to systematic reviews. 2nd edition Los Angeles: SAGE.

Petticrew, Mark & Roberts, Helen (2006). Systematic reviews in the social sciences: a practical guide. Malden, MA: Blackwell Publishing.

 

 

 

 

Litteratursökning vid systematiska översikter

Litteratursökningen vid systematiska översikter kännetecknas av ett utömmande tillvägsgångssätt där all relevant forskning ska samlas in. Sökstrategin formas utifrån de förutsättningar och kriterier som finns.

Läs mer i nästa flik om arbetsprocessen för att lära dig mer om sökstrategi och hur informationssökningen kan gå till.

Kontakta oss

För frågor kontakta din kontaktbibliotekarie eller boka sökhjälp via webbformuläret.